Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

Šios Duomenų tvarkymo bei Privatumo politikos (toliau Privatumo politika) paskirtis – apibrėžti pagrindinius Asmens duomenų tvarkymo įmonėje Kizina Dia proceso nuostatus, užtikrinti duomenų subjekto teisių įgyvendinimą, pateikti Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises ir savo, kaip duomenų valdytojo, pareigas.

Kai Jūs – fizinis asmuo – tampate mūsų klientu bei patikite mums savo Asmens duomenis, mes automatiškai tampame Jūsų Asmens duomenų valdytoju. Vertiname Jūsų pasitikėjimą, todėl į Jūsų Asmens duomenų apsaugą žiūrime labai atsakingai. Toliau pateikiame Privatumo politiką, kuria remiamės, tvarkydami Jūsų duomenis.

2. Duomenų valdytojo duomenys

M. Pavlovskio I.Į. „Kizina Dia“
Įm. kodas 300132147
PVM kodas: LT100002511213
Taikos g. 132-7, Vilnius, LT-05226
AB bankas LUMINOR
Sąskaitos Nr. LT884010042403793337

3. Pagrindinės sąvokos

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu Asmeniu, kuri leidžia identifikuoti konkretų Asmenį – duomenų subjektą – kurią Asmuo pateikė mums, o taip pat vizualinė informacija, gauta vaizdo stebėjimo sistemomis, sumontuotomis patalpose, kur I.Į. „Kizina Dia“ vykdo savo komercinę veiklą;

Klientas – bet koks Asmuo, kuris užsisako, perka I.Į. „Kizina Dia“ siūlomas prekes arba įmonės teikiamas paslaugas, pateikdamas užsakymą per įmonės valdomą interneto svetainę (Internetinę parduotuvę) kokybiskibatai.lt arba atvykdamas į įmonei priklausančias fizines parduotuves.

Tvarkymas – tai su klientų Asmens duomenimis susijusių veiksmų visuma (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą ir kt.).

Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“.

4. Kodėl I.Į. „Kizina Dia“ renka klientų duomenis?

Visais atvejais klientų duomenis renkame ir naudojame tik teisės aktuose numatytais pagrindais tam, kad galėtume geriau vykdyti savo misiją aprūpinti savo klientus kokybiškomis prekėmis bei paslaugomis, geriausiai atitinkančiomis klientų poreikius. Taip pat klientų duomenys reikalingi, siekiant suteikti klientams pagalbą sprendžiant problemas, kylančias dėl netinkamos parduotų prekių ar suteiktų paslaugų kokybės, siųsti pranešimus, pasiūlymus ir informaciją apie akcijas, apsaugoti savo ir trečiųjų šalių teises bei interesus, vykdyti įstatymuose numatytas pareigas.

Jūsų mums patikėtus Asmens duomenis mes naudojame šiems tikslams įgyvendinti:

  • tinkamam pirkimo-pardavimo sutarties sudarymui, įgyvendinimui bei administravimui, kai užsakymus pateikiate per įmonės valdomą Interneto svetainę kokybiskibatai.lt;
  • tiesioginei rinkodarai bei informavimui apie naujus produktus ir paslaugas (Jei davėte mums sutikimą teikti Jums tiesioginės rinkodaros pasiūlymus bei informaciją. Šį sutikimą bet kada galite atšaukti);
  • klientų aptarnavimui, informacijos teikimui, skundų administravimui;
  • buhalterinei apskaitai;
  • statistiniams ir rinkodaros tyrimams;
  • I.Į. „Kizina Dia“ vidinių darbo procesų skaidrumo, kontrolės ir tobulinimo užtikrinimui;
  • įstatymuose numatytų teisinių pareigų vykdymui;
  • saugumo užtikrinimui (pvz. vaizdo stebėjimo sistemų užfiksuota vaizdinė medžiaga).

5. Kokius klientų duomenis renka bei saugo I.Į. „Kizina Dia“?

 Priklausomai nuo tikslų, I.Į. „Kizina Dia“ gali rinkti bei tvarkyti šiuos klientų duomenis:

5.1 Kai pateikiate užsakymą elektroninėje parduotuvėje kokybiškibatai.lt prašome Jūsų nurodyti šiuos duomenis: vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, kontaktinio telefono numeris, elektroninio pašto adresas, prekių siuntimo adresas (jeigu nesutampa su gyvenamąja vieta).

5.2 Informacija apie klientui parduotas prekes arba suteiktas paslaugas (data, kiekis, kaina, suma ir pan.);

5.3 Komunikacijos ir klientų aptarnavimo informacija: prisijungimo ir kiti duomenys apie naršymą kokybiskibatai.lt svetainėje, surenkami naudojant slapukus ir panašias technologijas (plačiau apie slapukų naudojimo politiką informacija pateikiama žemiau);

5.4 Vizualinė medžiaga, užfiksuota įmonės komercinės veiklos vietose sumontuotomis vaizdo stebėjimo sistemomis.

6. Kaip I.Į. „Kizina Dia“ renka klientų duomenis?

Jūsų duomenis gauname šiais būdais:

• Automatiškai, kai naudojatės I.Į. „Kizina Dia“ interneto svetaine – kokybiskibatai.lt –  pildydami užsakymus, nurodant savo asmens duomenis;

• Jums asmeniškai pateikus informaciją I.Į. „Kizina Dia“ įgaliotiems darbuotojams;

• Kai informaciją apie Jus mums pateikia trečiosios šalys, su kuriomis bendradarbiaujame, arba tai numato teisės aktai (pagal valstybės institucijų kreipimąsi ir pan.);

• Fiksuojant informaciją vaizdo stebėjimo sistemomis, sumontuotomis I.Į. „Kizina Dia“ priklausančiose parduotuvėse.

7. Asmens duomenų tvarkymas

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 nuostatomis.

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis turėdami Jūsų sutikimą, kurį duodate tada, kai pateikiate savo užsakymą kokybiskibatai.lt svetainėje arba kitokiu būdu savanoriškai pateikiate mums savo asmeninius duomenis. Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi laikantis sekančių duomenų tvarkymo ir apsaugos principų:

7.1. duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;

7.2. renkant ir tvarkant asmens duomenis, laikomasi tikslingumo ir proporcingumo principų, klientų nereikalaujama pateikti tų duomenų, kurie nėra reikalingi ir nekaupiami;

7.3. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai. Jeigu reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, jie nuolat atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs duomenys yra ištaisomi, papildomi, sunaikinami arba jų tvarkymas sustabdomas;

7.4 asmens duomenys saugomi tokia forma, kad klientų, kaip duomenų subjektų, tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti archyvui.

7.5 Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka I.Į. „Kizina Dia“ gali teikti jos tvarkomus asmens duomenis tretiesiems asmenims.

8. Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?

I.Į. Kizina Dia saugo Jūsų Asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja aukščiau šioje politikoje pateikti duomenų tvarkymo tikslai, išskyrus atvejus, kai ilgesnis Asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimo terminas yra nustatytas arba leidžiamas pagal taikomus norminius teisės aktus ir yra reikalingas (pvz., privalomi buhalterinių ar kitų dokumentų saugojimo terminai, ieškinio senaties terminas ir kt.). Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga I.Į. Kizina Dia teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi Asmens duomenys sunaikinami.

Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo atveju Jūsų Asmens duomenys saugomi 24 mėnesius. Išimtis sudaro atvejai, kai pirkimo-pardavimo sutartyje įtvirtinti ilgiau trunkantys Šalių įsipareigojimai ir iš to kyla būtinybė saugoti Asmens duomenis ilgesnį terminą. Tokiu atveju Asmens duomenys saugomi iki sutartinių įsipareigojimų pabaigos.

Su tiesioginės rinkodaros priemonėmis susiję Jūsų pateikti Asmens duomenys saugomi tol, kol atšaukiate savo sutikimą teikti Jums asmeninės rinkodaros paslaugas, nebent tų duomenų saugojimas būtinas ryšium su kitais abiejų Šalių įsipareigojimais arba kitokio pobūdžio prievolėmis, visais atvejais ne ilgiau nei 10 metų.

9. Kam I.Į. Kizina Dia gali teikti Jūsų Asmens duomenis?

Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti I.Į. „Kizina Dia“ Jūsų duomenis gali perduoti ar suteikti prieigą prie Jūsų duomenų šiems duomenų gavėjams:

9.1 kitiems duomenų valdytojams, kuriems Asmens duomenys teikiami siekiant tinkamai įgyvendinti pirkimo-pardavimo sutartis ir užtikrinti su šiomis sutartimis susijusių įsipareigojimų vykdymą (pvz., pašto, siuntų pristatymo paslaugų teikėjams ir pan.);

9.2  duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis I.Į. Kizina Dia vardu, interesais ir užsakymu (IT, tiesioginės rinkodaros paslaugų tiekėjams ir pan.);

9.3 subjektams, turintiems teisę gauti informaciją pagal teisės aktų reikalavimus (pvz., teismai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir pan.), tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančių teisės aktų reikalavimus;

9.4 kitiems tretiesiems asmenims kitu teisėtu pagrindu arba Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo.

 
Visais atvejais trečiosioms šalims Jūsų Asmens duomenys pateikiami tik ta apimtimi, kiek reikia konkrečiam šioje politikoje apibrėžtam tikslui pasiekti.

10. Kokios Jūsų teisės?

Kiekvienas I.Į. „Kizina Dia“ klientas ar kitas suinteresuotas asmuo turi šias teises, susijusias su jo Asmens duomenimis:

10.1 Susisiekti su mumis ir aptarti kylančius klausimus dėl I.Į. „Kizina Dia“ atliekamo Asmens duomenų tvarkymo;


10.2 Gauti iš I.Į. „Kizina Dia“ patvirtinimą, ar su juo susiję Asmens duomenys yra tvarkomi;

10.3 Neatlygintinai susipažinti su I.Į. „Kizina Dia“ tvarkomais jūsų Asmens duomenimis bei gauti informaciją apie tai, kokie Asmens duomenys apie Jus yra tvarkomi, iš kokių šaltinių jie yra gauti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami. I.Į. „Kizina Dia“, gavusi duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo kliento prašymo gavimo dienos sutartu būdu pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis;

10.4 Reikalauti ištaisyti savo Asmens duomenis, jeigu duomenys yra netikslūs, arba papildyti neišsamius duomenis;

10.5 Nenurodydami jokių priežasčių bet kada atšaukti savo sutikimą gauti komercinę informaciją ir reikalauti, kad su tiesiogine rinkodara susiję Jūsų pateikti Asmens duomenys būtų ištrinti;

10.6 Jūs galite nenurodydami jokios priežasties bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis bei prašyti, kad mes juos sunaikintumėm. Jeigu šių duomenų saugojimas nėra būtinas ryšium su sutartiniais santykiais arba dėl kitų teisės aktuose numatytų priežasčių, Jūsų Asmens duomenų tvarkymas bus sustabdytas ir duomenys bus sunaikinti;

Visas 10.1-10.6 punktuose nurodytas savo teises galite įgyvendinti susisiekdami su mumis el. paštu kokybiskibatai@gmail.com arba kitais šioje Politikoje arba kokybiskibatai.lt svetainėje nurodytais kontaktais. Reikalavimai dėl duomenų pateikimo ar pakeitimo pradedami vykdyti tik patvirtinus Jūsų tapatybę.

Jeigu klientas mano, kad jo Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus, ir/ar klientas nesutinka su I.Į. „Kizina Dia“ sprendimais dėl jo Asmens duomenų tvarkymo, klientas turi teisę pateikti skundą dėl Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, www.ada.lt)

11. Asmens duomenų saugumo nuostatos

11.1 I.Į. „Kizina Dia“ įgyvendina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

11.2 Darbuotojai, tvarkantys klientų Asmens duomenis, turi laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su Asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Konfidencialumo principo šie darbuotojai turi laikytis ir pasibaigus darbo santykiams.

11.3 Asmens duomenų tvarkymo funkcijas vykdantys ir su I.Į. „Kizina Dia“ tvarkomais Asmens duomenimis galintys susipažinti darbuotojai pasirašytinai susipažįsta su šiomis Taisyklėmis ir taip įsipareigoja saugoti Asmens duomenų paslaptį, jeigu šie Asmens duomenys neskirti skelbti viešai.

11.4 Asmens duomenų tvarkymo funkcijas vykdantys darbuotojai, siekdami užkirsti kelią atsitiktiniam ar neteisėtam Asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, turi saugoti dokumentus bei duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai.

11.5 Darbuotojai, kurių kompiuteriuose saugomi Asmens duomenys arba iš kurių kompiuterių galima patekti į vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi Asmens duomenys, privalo naudoti slaptažodžius. Slaptažodžiai turi būti keičiami periodiškai ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius, taip pat susidarius tam tikroms aplinkybėms (pasikeitus darbuotojui, iškilus įsilaužimo grėsmei, kilus įtarimui, kad slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims, ir pan.). Šiuose kompiuteriuose rekomenduojama naudoti ekrano užsklandą su slaptažodžiu.

11.6 Darbuotojų kompiuteriuose esančios kompiuterinės bylos, kuriose kaupiami Asmens duomenys, neturi būti prieinamos kitų kompiuterių naudotojams.

11.7 Kompiuteriuose turi būti nuolat atnaujinama antivirusinė programa.

SLAPUKŲ POLITIKA

12. Kas yra slapukai ir kodėl mes juos naudojame?

Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote svetainėje. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį ar mobilųjį prietaisą. Slapukų pagalba surinkta informacija nesuteikia galimybės identifikuoti asmenį, tik gali pateikti informaciją apie vartotojo naudojamą įrenginį, kaip pvz. IP adresą ir pan.

Slapukai naudojami visais atvejais tik teisėtais tikslais, siekiant padidinti patogumą ir pagerinti vartotojo patirtį lankantis mūsų interneto svetainėje. Taip pat slapukų pagalba surinkta informacija padeda mums geriau pažinti svetainės vartotojų elgseną, jų lūkesčius, bei remiantis šia informacija priimti sprendimus, padidinančius mūsų klientų naudą. Pavyzdžiui tokiu būdu atsiranda galimybė teikti kiekvienam klientui patrauklius pasiūlymus, labiausiai atitinkančius jo poreikius.

Slapukus naudojame Jūsų sutikimo pagrindu, kurį bet kada galite atšaukti. Savo interneto naršyklėje visada galite valdyti slapukus: peržiūrėti jau įrašytus slapukus, visus įrašytus slapukus ar dalį jų ištrinti, užblokuoti slapukų įrašymą į Jūsų įrenginį iš konkrečios svetainės ir pan. Norime atkreipti dėmesį, kad užblokavus visų slapukų įrašymą į Jūsų įrenginį, negalėsite tinkamu būdu naudotis daugeliu interneto svetainių, kurios naudoja slapukus, taigi to daryti nerekomenduojame. Daugiau informacijos apie tai, kaip slapukus tvarkyti ar pašalinti, pateikiama puslapyje www.allaboutcookies.org ir Jūsų naršyklės pagalbos puslapyje.


13. Svetainėje kokybiskibatai.lt gali būti naudojami šių tipų slapukai:

• techniniai slapukai – tai būtini slapukai, kurie padeda užtikrinti sklandų tinklapio kokybiskibatai.lt veikimą Jūsų įrenginyje;

• funkciniai slapukai – tai slapukai, padedantys mums palengvinti Jūsų naršymą mūsų tinklalapyje. Pavyzdžiui, šie slapukai prisimena Jūsų pageidaujamą kalbą, peržiūrėtas prekes, prisijungimo informaciją ir pan. Nors funkciniai slapukai nėra būtini svetainei funkcionuoti, tačiau prideda funkcionalumo ir pagerina Jūsų naršymo patirtį.

• analitiniai slapukai – tai slapukai, padedantys mums analizuoti svetainės lankytojų elgseną, pvz. apsilankymų skaičių, puslapių peržiūras ir pan. Šie slapukai yra anoniminiai;

 
• komerciniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant rodyti specialiai Jums pritaikytus reklaminius pranešimus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti;

 Kai pirmą kartą apsilankote mūsų interneto svetainėje pateikiame Jums informaciją apie tinklapyje naudojamą slapukų Politiką bei klausiame Jūsų sutikimo naudoti slapukus. Kai Jūs paspaudžiate „SUTINKU“, ar nieko nepaspaudus toliau naršote tinklalapyje, automatiškai reiškia, kad Jūs neprieštaraujate mūsų naudojamai slapukų politikai.

14. Baigiamosios nuostatos

14.1 I.Į. Kizina Dia turi teisę keisti Privatumo politiką.

14.2 Ši Privatumo Politikos redakcija įsigalioja nuo 2020 m. gegužės 05 d.

 

 

Pirkinių krepšelis